CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU

AKTUELNOSTI

Međunarodni dan gluhih i nagluhih osoba

Međunarodni dan gluhih i nagluhih osoba

24.09.2016 Međunarodni dan gluhih i nagluhih osoba: Za oko 30.000 osoba najveći problem komunikacija i nedostatak tumača   U sarajevskom naselju Breka smješten je Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju. Radi se o specijaliziranoj ustanovi za rad s djecom s oštećenjem sluha, koja je organizovana na tri nivoa: predškolski odgoj, osnovna i srednja škola. Također, ovdje postoji i odjel za dijagnostiku i rehabilitaciju, gdje se […]

ČITAJ DALJE

Asima Ferhatovića 2 – Breka

71000 Sarajevo,Bosna i Hercegovina

Telefon / Fax : 00 387 33 / 226-977 ; 226-694 ; 211 – 790

E-mail : cersig@bih.net.ba

http://www.cersig.edu.ba

Istaknute stranice

Osnovno obrazovanje

Osnovna škola radi po Nastvanom planu i programu predviđenom za učenike s oštećenjem sluha. Pored odgojno – obrazovnih ciljeva paralelno se provodi individualna rehabilitacija slušanja i govora u savremeno opremljenim kabinetima.

Predškolsko obrazovanje

Predškolski tretman Priprema djece s oštećenjem sluha i govora za upis u osnovnu školu. Savladavanje osnovnih znanja i vještina kroz igru i rad na razvoju slušanja i govora

Srednje obrazovanje

Srednja stručna škola Učenici se obrazuju za zanimanja iz : mašinske struke, tekstilne struke, drvnoprerađivačke struke, kožarske struke, uslužnih djelatnosti ; frizer, knjigovezac, firmopisac,fotograf.   Srednja škola Učenici se u Srednjoj školi obrazuju za slijedeća zvanja: tekstilni tehničar konstruktor modelar, mašinski tehničar, tehnički urednik grafičke struke.     Svi učenici Centra su u zavisnosti od svojih sklonosti i sposobnosti uključeni u vannastavne aktivnosti kroz razne […]

O nama

O CENTRU   U Centru se primjenjuju savremene metode, tehnike i instrumenti kako u dijagnostici slušanja govora tako i u rehabilitaciji i edukaciji. U rehabilitacijskom i edukacijskom procesu učestvuju stručnjaci koji  timskim radom dolaze do najboljih rezultata prilagođavajući  planske i programske sadržaje sposobnostima djeteta pojedinačno.   Permanentno prateći nova svjetska naučna saznanja iz oblasti surdoaudiologije, stručnjaci Centra pripremaju naučne i stručne razvojene programe, projekte i […]

O nama

O CENTRU   U Centru se primjenjuju savremene metode, tehnike i instrumenti kako u dijagnostici slušanja govora tako i u rehabilitaciji i edukaciji. U rehabilitacijskom i edukacijskom procesu učestvuju stručnjaci koji  timskim radom dolaze do najboljih rezultata prilagođavajući  planske i programske sadržaje sposobnostima djeteta pojedinačno.   Permanentno prateći nova svjetska naučna saznanja iz oblasti surdoaudiologije, stručnjaci Centra pripremaju naučne i stručne razvojene programe, projekte i radove na području dijagnostike, rehabilitacije i edukacije djece oštećenog sluha i govora.     Organizacione jedinice : Odjel za opservaciju, dijagnostiku i rehabilitaciju slušanja i govora Odgojno – obrazovni nivoi: Predškolsko odjeljenje Osnovna škola Srednja škola Srednja stručna škola  

OPSERVACIJA I DIJAGNOSTIKA

  Opservaciju i dijagnostiku osoba s oštećenjem sluha i govora realizuje tim stručnjaka: ljekar specijalista ORL, pedijatar, surdoaudiolog, logoped, psiholog, neuropsihijatar, socijalni radnik...  

REHABILITACIJA SLUŠANJA I GOVORA

  SURDOAUDIOLOŠKI TRETMAN Obuhvata rad sa: djecom Centra (predškolskog i školskog uzrasta), djecom sa oštećenjem sluha koja dolaze na individualni tretman, a pohađaju redovnu školu, djecom sa ugrađenim kohlernim implantatom (preoperativna i postoperativna rehabilitacija).   LOGOPEDSKI TRETMAN Rehabilitacija govornih smetnji: poremećaj glasa (dysphonia), artikulacione poremećaje (dyslalia), mucanje (balbuties), poremećaj čitanja i pisanja (dyslexia et dysgraphia), zakašnjeli govorni razvoj, tretman govora nakon moždanog udara (aphasia) ...   - Centar je nastavna baza nekoliko fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli. - Za maksimalno zalaganje i postignute rezultate u radu sa djecom i omladinom s oštećenjem sluha i govora, Centar je 2005.godine nagrađen od strane Uprave grada Sarajeva Šestoaprilskom nagradom.

Odgojno – obrazovni nivoi:

Predškolsko odjeljenje

Osnovna škola

Srednja škola

Srednja stručna škola

KONTAKT INFORMACIJE

Asima Ferhatovića 2 – Breka

71000 Sarajevo,Bosna i Hercegovina

Telefon / Fax : 00 387 33 / 226-977 ; 226-694 ; 211 – 790

E-mail : cersig@bih.net.ba

http://www.cersig.edu.ba