O nama

O CENTRU

 

U Centru se primjenjuju savremene metode, tehnike i instrumenti kako u dijagnostici slušanja govora tako i u rehabilitaciji i edukaciji.

U rehabilitacijskom i edukacijskom procesu učestvuju stručnjaci koji  timskim radom dolaze do najboljih rezultata prilagođavajući  planske i programske sadržaje sposobnostima djeteta pojedinačno.

 

Permanentno prateći nova svjetska naučna saznanja iz oblasti surdoaudiologije, stručnjaci Centra pripremaju naučne i stručne razvojene programe, projekte i radove na području dijagnostike, rehabilitacije i edukacije djece oštećenog sluha i govora.

 

 

Organizacione jedinice :

Odjel za opservaciju, dijagnostiku i rehabilitaciju slušanja i govora

Odgojno – obrazovni nivoi:

Predškolsko odjeljenje

Osnovna škola

Srednja škola

Srednja stručna škola

 

OPSERVACIJA I DIJAGNOSTIKA

 

Opservaciju i dijagnostiku osoba s oštećenjem sluha i govora realizuje tim stručnjaka: ljekar specijalista ORL, pedijatar, surdoaudiolog, logoped, psiholog, neuropsihijatar, socijalni radnik…

 

REHABILITACIJA SLUŠANJA I GOVORA

 

SURDOAUDIOLOŠKI TRETMAN

Obuhvata rad sa:

djecom Centra (predškolskog i školskog uzrasta),

djecom sa oštećenjem sluha koja dolaze na individualni tretman,

a pohađaju redovnu školu,

djecom sa ugrađenim kohlernim implantatom (preoperativna i postoperativna rehabilitacija).

 

LOGOPEDSKI TRETMAN

Rehabilitacija govornih smetnji:

poremećaj glasa (dysphonia),

artikulacione poremećaje (dyslalia),

mucanje (balbuties),

poremećaj čitanja i pisanja (dyslexia et dysgraphia),

zakašnjeli govorni razvoj,

tretman govora nakon moždanog udara (aphasia) …

 

– Centar je nastavna baza nekoliko fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli.

– Za maksimalno zalaganje i postignute rezultate u radu sa djecom i omladinom s oštećenjem sluha i govora, Centar je 2005.godine nagrađen od strane Uprave grada Sarajeva Šestoaprilskom nagradom.