Aktuelnosti

slika-centra

Poštovani roditelji i dragi učenici, u prilogu je odluka Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo vezana za početak i način realizacije nastave u prve dvije sedmice mjeseca septembra šk.2020/2021.godine u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo. U narednom periodu ćemo vas informisati o svim detaljima karakterističnim za rad naše ustanove. S poštovanjem, Direktorica Centra: Mr.sc.Meliha Povlakić Hadžiefendić

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

O B A V I J E S T

Početak školske 2020/2021. godine u KS za osnovne i srednje škole

Školska 2020/2021. godina počinje

1. septembra 2020. godine.Nastava u prve dvije sedmice nove školske godine će se odvijati prema sljedećim modelima: OSNOVNA ŠKOLA

Razredna nastava za učenike/ce od I-IV, odnosno V razredaPrijem prvačića će biti održan 1. septembra po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, a prema planu prijema prvačića, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera.

Preporučuje se školama da prijem prvačića organizuju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema. U zavisnosti od prostornih kapaciteta škole, škole mogu ograničiti broj osoba koje dolaze u pratnji prvačića,

Za učenike razredne nastave, osim učenika I razreda, redovna nastava u školi počinje 2. septembra.

Nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika uz trajanje časa od 30 minuta, sa odmorima od 5 minuta i bez velikog odmora. Nastava će se odvijati prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.

U odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštovati maksimalno dozvoljeni broj učenika, Škola će napraviti raspored naizmjeničnog pohađanja online nastave i redovne nastave.

Učenici sa hroničnim oboljenjima i učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Nastavnik/ica razredne nastave, odnosno predmetni nastavnik/ica, će učenicima koji nisu bili prisutni na nastavi neposredno nakon završetka iste dostaviti materijale elektronskim putem.

Učenici s teškoćama nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Škola će tim učenicima, u saradnji sa roditeljima dostavljati nastavne materijale i preporuke/smjernice za usvajanje nastavnih sadržaja

Produženi boravak u školama će raditi u skladu sa donesenim epidemiološkim mjerama.

Predmetna nastava od VI-IX, odnosno V razreda će se izvoditi po principu “Online” modela.SREDNJA ŠKOLA

Za sve učenike/ce od I do IV razreda srednje škole nastava će se, u periodu od 1. do 14. septembra, izvoditi po “online” modelu, osim učenika srednjih škola za učenike s teškoćama u razvoju i Srednje muzičke škole.

Prijem za učenike prvih razreda će se organizirati 01.09.2020. godine, po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, a prema planu prijema, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera. Preporučuje se školama da prijem učenika organizuju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će, u koordinaciji sa Kriznim štabom Kantona Sarajevo, u drugoj sedmici mjeseca septembra, razmotriti potrebu izmjene modela izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.Napominjemo: Za nekoliko minuta putem video linka, obratit će se ministar, Anis Krivić sa detaljnim uputama. Dokumente smjernica možete naći i na web stranici Ministarstva.