Predškolski odgoj i obrazovanje općenito obuhvata njegu, odgoj i edukaciju djece u dobi od prve do šeste godine života, odnosno do polaska u školu.

Na specifičan način doprinosi ostvarivanju jedinstvenog cilja odgoja i obrazovanja: svestran razvoj ličnosti, njeno osposobljavanje za kreativan odnos prema stvarnosti i slobodno ispoljavanje individualnosti.

Predškolski odgoj i obrazovanje je integralni dio jedinstvenog odgojno-obrazovnog sistema, na koji se programski nadovezuje osnovni odgoj i obrazovanje.

Predškolski odgoj i obrazovanje je zasnovan na naučnim principima sa najnovijm teorijskim i praktičnim saznavanjem relevantnih nauka. U Predškolskom odjelu Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju, svakodnevno se  u praksi primjenjuju nova naučna dostignuća.

Cilj Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju jeste da Predškolski odjel pruži djeci sa oštećenim sluhom, kao i djeci sa poteškoćama u govorno-jezičkom razvoju, ovaj najljepši period u životu bezbrižnim, veselim, te da ga ispuni kvalitetnim edukativnim sadržajima korisnim za kasniji život i rad.

RASPORED RADA

 • Prijem djece od 8:15
 • Doručak 8:30 – 9:10
 • Ritmičke stimulacije 9:10 – 9:50
 • Usmjerene aktivnosti 9:50 – 10:30
 • Slobodne aktivnosti 10:30 – 11:40
 • Odlazak kući 11:40 – 11:50
 • Fonetsko-ritmička sekcija održava se srijedom 11:40 – 12:20

i petkom 10:30 – 11:10

 

SA DJECOM RADI STRUČNI TIM:

 • profesor predškolskog odgoja
 • surdoaudiolog
 • logoped
 • pedagog, psiholog i socijalni radnik.

NAŠE AKTIVNOSTI

 

 • rad na razvoju slušanja i govora
 • pedagoško-psihološko djelovanje
 • rad na razvoju senzorne integracije
 • priprema djece oštećenog sluha i govora za upis u osnovnu školu
 • razvijanje kulturno-higijenskih navika
 • osamostaljivanje djece
 • stvaranje prijatne atmosfere u prostoru u kojem se djeca nalaze
 • savladavanje osnovnih znanja i vještina kroz igru
 • razvoj socijalnih i kulturnih vještina, kao i emotivne stabilnosti djece
 • individualni rad
 • individualizirani pristup u toku usmjerenih i slobodnih aktivnosti
 • svakodnevni savjetodavni rad sa roditeljima

RADIONICE

 

 • fonetsko-ritmička
 • radionice sa roditeljima i djecom
 • tematske radionice sa roditeljima