Upis djece u predškolski odjel

Upis u predškolski odjel vrši se tokom cijele godine, u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i provedbenim aktima koji regulišu djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja.

Upis djece vrši se na osnovu:

 • Pismenog Zahtjeva roditelja, uz priloženu raspoloživu medicinsku dokumentaciju,
 • Izvoda iz matične knjige rođenih,
 • ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u predškolsko odjeljenje s opisom poteškoća, kao i drugu raspoloživu dokumentaciju vezano za psihofizički stanje djeteta ili vrstu teškoće.

Upis učenika u osnovnu školu

Osnovni odgoj i obrazovanje počinje upisom u prvi razred škole i obavezno je za  svu djecu, od 6. do 15. godine života.

Školskim obveznikom redovne škole smatra se dijete koje je do 1. marta tekuće godine navršilo pet i po godina života.

Ukoliko postoje odgovarajuće prostorni i kadrovski uslovi može se omogućiti upis u školu djeteta koje je mlađe od utvrđene starosne dobi predviđene za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja i ako škola, nakon što razmotri preporuke komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Na osnovu mišljenja komisije, školski obveznik može se privremeno osoboditi upisa u osnovnu školu, najdalje do navršenih sedam godina života.

Upis u osnovnu školu Centra obavlja se u redovnom upisnom roku (april, august).

Upis se vrši i tokom cijele školske godine.

.

Dokumentacija potrebna za upis u I razred osnovne škole:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu sa opisom poteškoća,
 3. Uvjerenje/certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu,
 4. Zahtjev za upis,
 5. Ostala medicinska dokumentacija.

Upis učenika u srednju školu:

Školski odbor utvrđuje prijedlog plana upisa učenika u prvi razred srednje škole i dostavlja  ga Ministarstvu.

Upis u Centar vrši se tokom cijele školske godine na osnovu nalaza i mišljenja komisije za upis centra nakon završenog opservaciono-dijagnostičkog procesa.

Na osnovu nalaza i mišljenja stručnog tima centra, predlaže se najadekvatniji oblik školovanja u skladu sa mogućnostima, potrebama i interesima učenika.  

Dokumentacija potrebna za upis:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
 3. Drugu medicinsku dokumentaciju

(Komisija za upis)     

Ocjenu sposobnosti djece pri upisu u osnovnu školu obavlja komisija sastavljena od defektologa – odgovarajućeg profila, psihologa, pedagoga, socijalnog radnika, profesora razredne nastave i nastavnika audiorehabilitatora u predškolskom odjeljenju.

Upis učenika iz drugih kantona

Učenici koji se u Centar uključuju iz drugih kantona smještaju se u hraniteljske porodice.

Porodični smještaj ili hraniteljstvo kakvo je prisutno u našem Centru, predstavlja vid zbrinjavanja slušno oštećene djece, koja se zbog osposobljavanja za samostalan život i rad upućuju izvan mjesta prebivališta, u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16)

Pravo na smještaj u drugu porodicu dijete ostvaruje do povratka u vlastitu porodicu, odnosno do završetka redovnog školovanja, pri čemu brigu o smještenoj djeci u hraniteljskim porodicama vodi Centar.

Troškove smještaja djeteta preuzima centar za socijalni rad, odnosno nadležno ministarstvo po prebivalištu djeteta, ukoliko to roditelji ne mogu obezbijediti i iznose 350 KM mjesečno.

Prije neposrednog uključivanja u naš Centar roditelji trebaju od nadležne ustanove dobiti saglasnost za priznavanje troškova smještaja.

 Prijevoz

U skladu sa članom 64. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju učenicima osnovne škole Centra koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra osiguravaju se sredstva za besplatan prijevoz do škole i nazad. Besplatan prijevoz se osigurava i za pratioca.

Užina

Za učenike osnovne škole koji se nalaze u stanju socijalne potrebe obezbjeđene su besplatne užine.