U Centru se organiziraju vannastavne aktivnosti učenika radi razvijanja njihovih stvaralačkih sposobnosti i sticanja radnih navika i vještina.

Zadaci i programski sadržaj vannastavnih aktivnosti utvrđuju se godišnjim programom rada, u skladu sa pedagoškim standardima i normativima i pravilima Centra, a ostvaruju se putem sekcija, klubova, grupa, učeničkih zadruga, projekata i drugih oblika i unose se u raspored časova sačinjen za te oblike nastave.

Vannastavne aktivnosti za šk. 2022/2023

Redni brojNaziv vannastavne aktivnosti Nastavnik koji realizuje vannastavnu aktivnost
1.Plesna sekcijaMerjem Ahmetović
2. Recitatorska sekcijaAnela Talam
3.Ritmička sekcija Sanela Škaljić
4.Dramska sekcijaEsveda Omeragić
5.Mali informatičari Belma Hamzić
6.Mali hor Maja Srzić
7. Recitatorska sekcija Dženita Hrnjičić
8. Limarska sekcija Kasim Hrustemović
9.Fudbalska sekcija Dženan Podbičanin
10.Dramska sekcijaEdisa Kalajac
11.Plesna sekcija Aida Šečić

Vannastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava organiziraju se u online okruženju uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika sa učenikom.