r.br. Članovi Školskog odbora  
1. Doc.dr.sc. Samir Pačavar predsjednik Školskog odbora Centra
2. Emina Hasanović član iz reda roditelja
3. Elvira  Dautbašić član ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS
4. Bekir Mujezinović član ispred uposlenika Centra