PRAVILNIK o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 19/24

Zakon o prevenciji i susbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 35/22; 52/22)

Zakon o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 23/17; 30/19; 33/21)

Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Službene novine Kanton Sarajevo”: 21/19)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 34/23)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (“Službene novine Kantona Sarajevo”; Pravilnik OŠ (1).pdf)

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 23/17; 33/17; 30/19; 34/20; 33/21)

Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 38/22)

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 46/18(1/2) ; 46/18(2/2); 3/20; 25/21)

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 24/18; 13/20)

Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo” 30/18; 9/22; 20/22)

Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 15/22)

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 19/04)

Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 19/04)

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” 19/21)

Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 12/22 )

Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 12/00; 10/01; 22/04)

Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 9/22)

Pravilnik o polaganju eksterne mature (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 25/18; 17/19; 24/19)

Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”; 83/09)

Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”; 39/14)

Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH”; 26/16; 89/18)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra kategorisane arhivske građe (“Službene novine Kantona Sarajevo”;  40/18)

Zakon o pečatu Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 3/09; 36/15